مشاوره

Posted in خدمات بازرگانی

مشاوره:

ارائه کليه خدمات مشاوره اي به صاحبان کالا،مشاوره تخصصي در امور گمرکي،تعيين تعرفه، ارزش گذاري، شرکت در کميسيونهاي حل اختلاف و تجديد نظر، پيگيري پرونده هاي اختلاف ارزش و تعرفه مشاوره در امور گشايش اعتبار،امور بانکي و برات وصولي