کوتینگ تیشرت های تیره چاپ سابلی میشن

Posted in کوتنیگ ها

کد کالا : 4

انواع بسته بندی :  در ظروف یک لیتری

نوع کالا :  کوتینگ تیشرت های تیره چاپ سابلی میشن

توضیحات کالا : این محصول بصورت یک خمیر سفید رنگ بوده و جهت چاپ سابلی میشن روی کلیه پارچه های تیره میباشد بدلیل عدم زمینه سفید بایستی از این کوتینگ جهت ایجاد زمینه سفید روی پارچه استفاده شود تا رنگهای سابلی میشن بعداز چاپ روی پارچه های تیره قابل رویت باشند.

موارد مصرفی ( کاربرد ) :  جهت کوتنیگ و ایجاد زمینه سفید روی کلیه پارچه های تیره برای چاپ سابلی میشن

نحوه ی مصرف : قسمت مورد نظر را با این محصول کوتینگ نموده بعداز خشک شدن محصول ، چاپ مورد نظر را انجام میدهیم.