کوتنیگ پایه سالونت جهت جوهرهای پایه سالونت

Posted in کوتنیگ ها

کد کالا : 17 

 انواع بسته بندی : در ظروف یک و ده لیتری

 نوع کالا : کوتنیگ پایه سالونت جهت جوهرهای پایه سالونت

 توضیحات کالا : این محصول مایعی با ویسکوزیته پایین بوده و جهت کوتینگ سطوحی که با جوهر های پایه سالونت چاپ میشود بکارمیرود.

 موارد مصرفی ( کاربرد ): کوتینگ نمودن کلیه سطوحی که بایستی با جوهرهای پایه سالونت چاپ شوند.

 نحوه ی مصرف : ابتدا سطح مورد نظر را با این محصول کاملا پوشش داده بعداز خشک شدن کامل سطح مورد نظر اماده چاپ با جوهرهای پایه سالونت میباشد.